วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ไม่ไปใช่สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเสียสิทธิอะไรบ้าง เมื่อ 28 ก.พ.56บทความ: ไม่ไปใช่สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเสียสิทธิอะไรบ้าง

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ หากในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ตามมาตรา 35 , 36 ของ พรบ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ซึ่งการแจ้งเหตุนั้นจะต้องยื่นหนังสือต่อ ผอ.กต.อปท. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง เหตุที่ใช้ในการแจ้นั้นต้องอยู่ในกรณี เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ไม่อยู่ในภูมิลำเนา ในเวลาเลือกตั้งมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่จากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด
สำหรับวิธีการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ต้องยื่นหนังสือ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านแนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ ยื่นด้วยตนเอง มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ทั้งนี้ การไม่ไปเลือกตั้ง การไม่แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น จะทำให้เสียสิทธิ 3ประการ คือ
--เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
--เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสิทธิ 6 ประการ มาตรา 37 ของ พรบ. ตามกฎหมายกำหนด 
--สิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ถ. / ผ.ถ.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม นี้ นับเป็นอีกครั้งของการทำหน้าที่พลเมืองดีที่ชาวกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันการเสียสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งจะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว.
อุทัยวรรณ ยอดสนิท / เรียบเรียง

กกต.กทม.ขู่เชือดโกงเลือกตั้ง สอบพบผิดจริง-ต้องจ่ายคืนงบฯ 170 ล้าน เมื่อ 28 ก.พ.56กกต.กทม.ขู่เชือดโกงเลือกตั้ง สอบพบผิดจริง-ต้องจ่ายคืนงบฯ 170 ล้าน

กทม. - พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวว่า ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง กกต.ได้เตรียมความพร้อมเรื่องกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 7 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และตัวแทนของผู้สมัคร 1 คน ซึ่งให้นั่งติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพฤติกรรมไม่ให้แทรงแซงในการเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัครสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบการทุจริต โดยใน 6,548 หน่วย บุคลากรที่จะดูแล ต้องได้รับการอบรมเพื่อไม่ให้ผิดพลาด กฎหมายให้ผู้สมัครส่งตัวแทนไปประจำหน่วยเลือกตั้งได้หน่วยละ 1 คน โดยมีผู้สนับสุนน ผู้สมัครบางคนได้รวบรวมรายชื่อส่งปลัดกทม. เพื่อจัดหาที่นั่งให้เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้นั่งใกล้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากพบเห็นการกระทำผิดจะได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เลย โดยเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขต ก่อนส่งไปยังศาลาว่าการกรุงเทพฯ กฎหมายกำหนดให้ปลัดเป็นผู้ประกาศผลคะแนน เสร็จแล้ว กกต.กทม.จะตรวจความถูกต้องและรับรองผลคะแนน ส่วนประธานกกต.จะเป็นคนสุดท้ายที่ตรวจสอบขั้นสุดท้าย และเมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม ก็จะทำเรื่องไปยังกกต.กลางให้รับรองผลการเลือกตั้ง หลังจากการประกาศผลแล้วก็จะมีระยะเวลา 30 วัน ให้ร้องคัดค้าน เมื่อเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งร้ายแรง กกต.ก็จะพิจารณาไม่รับรอง และหากผู้ชนะการเลือกตั้งกระทำผิดถูกสอยลงมา ก็ต้องรับผิดชอบค่าจัดการเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 170 ล้านบาทด้วย ทั้งนี้ การหาเสียงเกินจริงไม่มีโทษทางอาญาแต่จะมีโทษทางปกครองแทน "กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" พล.ต.ท.ทวีศักดิ์กล่าว

เก็บตกเศรษฐกิจ 28-2-56
เก็บตกเศรษฐกิจ 28-2-56

28-2-56 เล่าข่าวเศรษฐกิจ
28-2-56 เล่าข่าวเศรษฐกิจ 1

28-2-56 เล่าข่าวเศรษฐกิจ 2

28-2-56 เล่าข่าวเศรษฐกิจ 3

เจาะข่าวเด่น 28 กุมภาพันธ์ 2556 โค้งสุดท้าย ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ เมืองหลวง
เจาะข่าวเด่น 28 กุมภาพันธ์ 2556 โค้งสุดท้าย ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ เมืองหลวง

"สมช." เผยมี “มะแซ อุเซ็ง-สะแปอิง”ร่วมวงถกไฟใต้ เมื่อ 28 ก.พ.56
"สมช." เผยมี “มะแซ อุเซ็ง-สะแปอิง”ร่วมวงถกไฟใต้
Tag : เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มะแซ อุเซ็ง สะแปอิง บาซอ แก้ปัญหาไฟใต้ มาเลเซีย ชายแดนใต้ / 28-02-13 09:53   อ่าน : 237คอลัมน์ : การเมือง / นักการเมือง
เลขาธิการสภาความมั่นคงเผยจะมีรายชื่อของ นายมะแซ อุเซ็ง และ สะแปอิง บาซอ ร่วมอยู่ในวงเจรจา แก้ปัญหาไฟใต้กับมาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ สมช.เป็นตัวแทนเจรจา
           วันนี้(28 ก.พ.) พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึงกำหนดการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะหารือกับ นายราจิบ นาซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  โดยมีหัวข้อถึงความร่วมมือในองค์รวม และเร่งรัดติดตามทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ
          ส่วนรายละเอียดเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในองค์รวมนั้น ได้มอบหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคง ของมาเลเซียกับฝ่ายไทยร่วมประสานดำเนินการกัน โดยขณะนี้ มี รายชื่อแกนนำที่อยากจะเจรจาด้วยระดับหนึ่งแล้ว ประมาณ  4-5 กลุ่ม ในจำนวนนั้นมีชื่อของนายมะแซ อุเซ็ง และนายสะแปอิง บาซอ รวมอยู่ด้วย โดยตัวแทนฝ่ายไทยที่จะไปพูดคุยด้วยมีตนเป็นหัวหน้ากลุ่ม ร่วมด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กลาโหม ต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือ ศอ.บต.และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ  กอ.รมน.
           ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกัน ซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะอยู่ในมาเลเซีย และรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ได้อยู่ฝั่งไทย ดังนั้นที่สำคัญ คือ เราต้องมีข่าวกรองพิสูจน์ให้ฝ่ายมาเลเซียทราบก่อนว่า บุคคลดังกล่าวเป็นใคร ไม่ใช่ไปหยิบชื่อใครมาก็ได้ และจะต้องมั่นใจกลุ่มคนดังกล่าวเป็นบุคคลที่เคลื่อนไหวสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในฝั่งไทย

รบ.ส่อเสียท่า! พูโลดี๋ด๊า ออกแถลงฯยินดีไทยจะยุติความขัดแย้งโจร เมื่อ 28 ก.พ.56
รบ.ส่อเสียท่า! พูโลดี๋ด๊า ออกแถลงฯยินดีไทยจะยุติความขัดแย้งโจร
Tag : พูโล ยิ่งลักษณ์ รัฐบาล สมช. มาเลเซีย ปัญหาความมั่นคง ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ โจรใต้ / 28-02-13 16:00   อ่าน : 385คอลัมน์ : การเมือง / นักการเมือง
"พูโล"ออกแถลงฯ ขอบคุณไทย จะยุติความขัดแย้งในเขตยึดครองภาคใต้ หวังมาเลย์หาที่ปลอดภัยให้เจรจา ได้พบปะกับตัวแทนของไทย
         วันนี้ ( 28 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การสหปาตานีเสรี หรือ PULO ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในเครือข่ายขบวนการปลดปล่อยมลายูปาตานีรู้สึกยินดีต่อการตัดสินใจของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยที่ขอให้มาเลเซียอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในเขตยึดครองของไทยที่ภาคใต้หรือปาตานี PULO และกลุ่มอื่นๆในเครือมีจุดยืนที่ชัดเจนมานานแล้วทั้งในการติดต่อที่เป็นความลับและคำแถลงซึ่งเราเปิดอกเสมอต่อการหาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา    ตราบใดที่รัฐบาลราชอาณาจักรไทยมาพร้อมกับคณะผู้แทนที่จริงใจและได้รับมอบอาณัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เราจะตอบสนองด้วยการแต่งตั้งผู้แทนที่ถูกต้องเช่นกันต่อการมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยความจริงใจเพื่อสันติภาพ
         เราหวังว่ามาเลเซียมีความจริงใจและสามารถช่วยจัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อร่วมเจรจาในครั้งนี้  เราคาดหวังที่จะได้รับเชิญการพบปะกับผู้แทนของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยอย่างสวัสดิภาพและปลอดภัยในการรับฟังข้อเสนอต่างๆในความพยายามเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงและยุติความขัดแย้งอย่างสันติ

โชว์ชัดๆ!!!!เอกสารลับ "รบ.ปู"ลงนามโจรใต้แล้ว-แกะกันเป็นตัวๆ เมื่อ 28 ก.พ.56
โชว์ชัดๆ!!!!เอกสารลับ "รบ.ปู"ลงนามโจรใต้แล้ว-แกะกันเป็นตัวๆ
Tag : รัฐบาลลงนามโจรใต้แล้ว บีอาร์เอ็น ภาคใต้ สันติภาพใต้ สมช. / 28-02-13 16:48   อ่าน : 3,855คอลัมน์ : การเมือง
"เลขาสมช." นำคณะลงนามเจรจาสันติภาพในภาคใต้แล้ว!!! กับแกนนำกลุ่มบีอาร์เอ็น   ที่รร.เจดับเบิ้ลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน  เนื้อหาระบุ พร้อมสร้างสันติภาพในภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (28 ก.พ.) พลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.   พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต. / พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม / พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ได้ร่วมพิธีลงนาม "general consensus document to launch a dialogue process for peace in the border province of southern Thailand" กับแกนนำกลุ่มบีอาร์เอ็น ได้แก่ นายฮัสซัน ตอยิบ หรือนายอาแซ เจ๊ะหลง รองเลขาธิการฯ และหัวหน้าสภาการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็น พร้อมด้วยนายอาแว ยะบะ เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ นายอับดุลเลาะห์ มาหะมะ ระดับนำฝ่ายอูลามา และนายอับดุลเลาะห์มาน ยะบะ ระดับนำฝ่ายการเมือง โดยมี พล.อ ตันสรี ดาโต๊ะสรี บิน โมฮัมเหม็ด ซิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยมีเนื้อหาของการลงนามเจรจาสันติภาพ ระบุว่า "รัฐบาลไทยกำหนดให้เลขาธิการทั่วไปแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค A) เป็นหัวหน้าคณะในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเรายินดีที่จะร่วมสร้างสันติภาพกับประชาชนผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างรัฐ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค B) เพื่อเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้กรอบและรัฐธรรมนูญของไทย ในขณะที่มาเลเซียยินดีที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ ซึ่งทั้งนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆจะถูกมอบให้กับผู้ร่วมผลักดันกระบวนการสันติภาพ จนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น ลงนาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 28 ก.พ. 2013 โดยในท้ายแถลงการณ์หมายเหตุไว้ว่า A คือ ไทย ส่วน B คือ BRN"

ช๊อก! "รามอน เด็กเกอร์" อดีตแชมป์โลกมวยไทยเจ้าของฉายา "ไอ้กังหันนรก" เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 28 ก.พ.56
ช๊อก! "รามอน เด็กเกอร์" อดีตแชมป์โลกมวยไทยเจ้าของฉายา "ไอ้กังหันนรก" เสียชีวิตแล้ว
Tag : รามอน เด็กเกอร์เสียชีวิต ไอ้กังหันนรกเสียชีวิต อดีตแชมป์โลกมวยไทยปี 1990 เสียชีวิตแล้ว / 28-02-13 18:55   อ่าน : 553คอลัมน์ : กีฬา / ข่าวกีฬา
"รามอน เด็กเกอร์" อดีตแชมป์โลกมวยไทยปี 1990 เสียชีวิตแล้ว หลังเกิดอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันขณะปั่นจักรยาน
เป็นข่าวที่สะเทือนวงการมวยไทยในบ้านเรา เป็นอย่างมาก เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า "รามอน เดกเกอร์" เจ้าของฉายา "ไอ้กังหันนรก" อดีตแชมป์โลกมวยไทยปี 1990  ชาวเนเธอร์แลนด์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาด้วยวัยเพียง  43 ปี เหตุเพราะเกิดจากอาการวูบขณะที่กำลังปั่นจักรยานเข้าอุโมงค์ ภายในเมืองเบรด้า ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ พยายามช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะออกมาเปิดเผยว่า ไม่สามารถช่วย รามอน เด็กเกอร์ ได้ทันเพราะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลัน

สำหรับ รามอน เดกเกอร์ นี้ ถือเป็นนักมวยไทยชาวฮอลแลนด์ ที่ประสบความสำเร็จในการชกมวยไทยเป็นอย่างมาก นอกจากจะคว้าแชมป์โลกมวยไทยปี 1990 แล้ว ยัง คว้าแชมป์โลก คิกบ๊อกซิ่ง มาได้ถึง 8 ครั้ง จนได้รับฉายาว่า “เดอะ ไดมอนด์” ซึ่งหมายถึงแข็งแกร่งดั่งเพชร

ด้านประวัติของ รามอน เดกเกอร์ นั้น วิกิพีเดียรายงานว่า เด็กเกอร์เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.1969 ที่เมืองเบรดา ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเจ้าตัวชื่นชอบศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่ยังเด็ก เริ่มฝึกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้ 12-13 ปี และเริ่มหัดมวยสากลได้ราวครึ่งเดือน จากนั้นจึงหันมาฝึกมวยไทยอย่างจริงจัง และขึ้นชกมวยไทยอาชีพที่เนเธอร์แลนด์ จนเป็นแชมป์มวยไทยของเนเธอร์แลนด์ครั้งแรกเมื่ออายุได้ 18 ปี

ปี พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2531 เดกเกอร์ได้เข้ามาชกในประเทศไทย ที่สนามมวยเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนิน โดยการจัดของโปรโมเตอร์ ทรงชัย รัตนสุบรรณ พบกับนักมวยไทยชาวไทยหลายคนที่มีชื่อเสียง เช่น นำพล หนองกี่พาหุยุทธ, แสงเทียนน้อย ส.รุ่งโรจน์, โคบาล ลูกเจ้าแม่ทรายทอง, จอมโหด เกียรติอดิศักดิ์(หมอเบสกมลา) ซึ่งเดกเกอร์สามารถที่จะเอาชนะนักมวยไทยหลายรายได้ รวมทั้งการเอาชนะน็อกด้วย สร้างชื่อเสียงให้แก่เดกเกอร์มาก จนได้รับฉายาว่า “ไอ้กังหันนรก” และได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2535 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาด้วย
ด้านชีวิตการเป็นนักมวยของ เดกเกอร์ เคยแพ้น็อกครั้งเดียวเท่านั้น ต่อ โคบาล ลูกเจ้าแม่ทรายทอง ซึ่งทั้งคู่เคยพบมาแล้วถึง 4 ครั้ง ผลัดแพ้-ผลัดชนะกันมาโดยตลอด จากนั้นได้หันไปชกในแบบเค-วัน รวมถึงศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศส รวมทั้งในประเทศไทยอีกด้วย
ปัจจุบัน เดกเกอร์ได้เปิดโรงเรียนสอนมวยไทยขึ้นที่เมืองเบรดา บ้านเกิดของตัวเอง ก่อนจะเสียชีวิตด้วยวัยเพียง 43 ปี

น.1ให้1แสนตร.จับโกงหย่อนบัตรผู้ว่ากรุง เมื่อ 28 ก.พ.56

น.1ให้1แสนตร.จับโกงหย่อนบัตรผู้ว่ากรุง

"คำรณวิทย์" ตั้งรางวัล 1 แสนบาท ตำรวจับทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้ ย้ำต้องโปร่งใสสั่งทุกสน.เข้ม

          วันที่ 28 ก.พ.56  พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคมนี้ ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต , พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง (ศรส.ลต.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนยึดหลัก “ความมั่นคงและเป็นกลาง” และกำชับว่าขณะนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง จึงให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่กว่าเดิม

          พล.ต.ต.อดุลย์กล่าวอีกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 เช่น การซื้อสิทธิ ขายเสียง การทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือทำให้บัตรเลือกตั้งที่เสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ การจำหน่ายสุราในเวลาห้าม การพนันขันต่อเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง และการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย และความประพฤติ หากมีข้อบกพร่องจะต้องพิจารณาโทษอย่างเฉียบขาด และได้กำชับการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกนาย

          "สำหรับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เน้นย้ำให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางและให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเพิ่มแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับการทุจริต ในวันเลือกตั้งได้ และท่านจะไปมอบรางวัลเป็นเงินจำนวน หนึ่งแสนบาทด้วยตนเองทันที ณ ที่จับกุม อีกทั้งค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับจากภารกิจนี้ จะจ่ายเต็มโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเฉพาะอาหารมื้อเที่ยงได้มอบหมายให้ ผบก.น.1-9 แจ้งให้ สน. ในสังกัดให้การสนับสนุนและนำส่งให้ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน” รอง ผบช.น.กล่าว

          พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งยังอยู่ในความเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมา สน.ทุ่งสองห้อง ได้มีการตรวจสอบพบเหตุผิดปกติในเขตหลักสี่ โดยสงสัยว่าอาจมีการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ จำนวน 6 คน โดยมี 3 คนที่เสียชีวิตแล้ว รายละเอียดอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน แต่ในส่วนอื่นๆสถานการณ์ยังเป็นปกติ คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างเต็มที่

          พล.ต.ต.อดุลย์กล่าวอีกว่า วันที่ 1 มีนาคม จะมีการนำเสนอผลการตรวจสอบของแต่ละทุก สน. แจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป สำหรับประชาชนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติในการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 191 หรือแจ้งไปที่ ผกก.ทุก สน.ได้เลย ส่วนตำรวจที่จับการกระทำผิดเลือกตั้งได้จับคนเดียวก็ได้เงินรางวัลคนเดียว แต่หากจับเป็นชุดก็ต้องแบ่งกันในชุด แต่ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนด้วย ส่วนเรื่องการพนันการเลือกตั้งนั้น ได้มีการตรวจสอบอยู่แล้ว และหากพบก็ถือว่าทุจรติการเลือกตั้ง ก็จะมีรางวัลให้ตำรวจ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตำรวจได้ไปตรวจสอบพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี หลังรับแจ้งว่ามีการเล่นการพนัน แต่ไปแล้วไม่พบ ซึ่งหากผู้ใดทำผิดตำรวจก็จะทำตามกฎหมาย

เปิดเอกสารไทยลงนามบีอาร์เอ็น 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18:26 น
เปิดเอกสารไทยลงนามบีอาร์เอ็น

เปิดเอกสารไทยลงนามบีอาร์เอ็น
เปิดเอกสารแสดงเนื้อหารัฐบาลไทยลงนามกลุ่มบีอาร์เอ็นที่มาเลเซีย เพื่อสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้  
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต. , พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม , พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ได้ร่วมพิธีลงนาม "general consensus document to launch a dialogue process for peace in the border province of southern Thailand"กับแกนนำกลุ่มบีอาร์เอ็น ได้แก่ นายฮัสซัน ตอยิบ หรือนายอาแซ เจ๊ะหลง รองเลขาธิการฯ และหัวหน้าสภาการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็น พร้อมด้วยนายอาแว ยะบะ เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ นายอับดุลเลาะห์ มาหะมะ ระดับนำฝ่ายอูลามา และนายอับดุลเลาะห์มาน ยะบะ ระดับนำฝ่ายการเมือง โดยมี พล.อ ตันสรี ดาโต๊ะสรี บิน โมฮัมเหม็ด ซิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำหรับเนื้อหาของการลงนามเจรจาสันติภาพ เป็นดังนี้
"รัฐบาลไทยกำหนดให้เลขาธิการทั่วไปแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค A)เป็นหัวหน้าคณะในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเรายินดีที่จะร่วมสร้างสันติภาพกับประชาชนผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างรัฐ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค B) เพื่อเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้กรอบและรัฐธรรมนูญของไทย ในขณะที่มาเลเซียยินดีที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ ซึ่งทั้งนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆจะถูกมอบให้กับผู้ร่วมผลักดันกระบวนการสันติภาพ จนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น ลงนาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 28 ก.พ. 2013" 
พูโลหนุนสร้างสันติภาพ
องค์การสหปาตานีเสรี หรือ PULO ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในเครือข่ายขบวนการปลดปล่อยมลายูปาตานี ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ http://puloinfo.net รู้สึกยินดีต่อการตัดสินใจของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยที่ขอให้มาเลเซียอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในเขตยึดครองของไทยที่ภาคใต้หรือปาตานี PULO และกลุ่มอื่นๆในเครือมีจุดยืนที่ชัดเจนมานานแล้วทั้งในการติดต่อที่เป็นความลับและคำแถลงซึ่งเราเปิดอกเสมอต่อการหาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา ตราบใดที่รัฐบาลราชอาณาจักรไทยมาพร้อมกับคณะผู้แทนที่จริงใจและได้รับมอบอาณัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจะตอบสนองด้วยการแต่งตั้งผู้แทนที่ถูกต้องเช่นกันต่อการมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยความจริงใจเพื่อสันติภาพ
เราหวังว่ามาเลเซียมีความจริงใจและสามารถช่วยจัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อร่วมเจรจาในครั้งนี้
เราคาดหวังที่จะได้รับเชิญการพบปะกับผู้แทนของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยอย่างสวัสดิภาพและปลอดภัยในการรับฟังข้อเสนอต่างๆในความพยายามเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงและยุติความขัดแย้งอย่างสันติ

ฤกษ์ดี 1 มีนาฯ มาตามนัด .. สหรัฐฯ ส่งเรือ LCS1 สุดล้ำสู่สิงคโปร์ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2556 14:23 น.


ฤกษ์ดี 1 มีนาฯ มาตามนัด .. สหรัฐฯ ส่งเรือ LCS1 สุดล้ำสู่สิงคโปร์
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์28 กุมภาพันธ์ 2556 14:23 น.


เรือโจมตีชายฝั่ง LCS 1 USS Fredom ในภาพวันที่ 22 ก.พ.2556 จะออกเดินทางวันที่ 1 มี.ค.นี้ มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์เพื่อปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลา 8 เดือน นี่คือเรือรบทันสมัยล้ำหน้าที่บริษัทผู้ผลิตในสหรัฐฯ เคยกล่าวว่า จะพิจารณาขายให้กับราชนาวีไทย สหรัฐฯ เริ่มส่งเรือรบรุ่นใหม่หมุนเวียนมาประจำการในย่านนี้อันเป็นส่วนหนึ่งในการกลับคืนสู่ภูมิภาค. -- US Navy Photo by/Mass Communication Specialist 1st Class James R Evans.
       .
      
ASTVผู้จัดการออนไลน์ - เรือรบรุ่นใหม่ล้ำยุคของกองทัพเรือจะออกเดินทางจากฐานทัพซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ มุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์เพื่อประจำการที่นั่นนาน 8 เดือน ในระหว่างนั้น จะร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมกับประเทศพันธมิตร และหุ้นส่วนในย่านเอเชียแปซิฟิกหลายนัด รวมทั้งการฝึก CARAT 2013 ประจำปีนี้ด้วย กองทัพเรือสหรัฐฯ ออกคำแถลงเรื่องนี้จากอ่าวเพิร์ล มลรัฐฮาวาย วันพุธ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา 
      
       เป็นครั้งแรกที่เรือฟรีดอม (USS Freedom) ซึ่งเป็นเรือโจมตีชายฝั่ง (Littoral Combat Ship) จะเดินทางไปยังเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แสดงการกลับคืนสู่ภูมิภาคนี้ของสหรัฐฯ ตามนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา
      
       นายโรเบิร์ต เกตส์ (Robert Gates) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ที่เพิ่งจะกลายเป็นอดีตไปหมาดๆ ในสัปดาห์นี้ ได้ให้คำมั่นในเรื่องนี้กับพันธมิตร และหุ้นส่วน ระหว่างการประชุมความมั่นคงปลอดภัยแห่งเอเชีย (Shangri-La Dialog) ในสิงคโปร์เมื่อปี 2554
      
       เรือฟรีดอม “จะไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสิงคโปร์เป็นเวลาประมาณ 8 เดือน เป็นหนึ่งในหลายแผนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเรือแอลซีเอสไปยังแปซิฟิกตะวันตก เรือฟรีดอมจะปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลกับพันธมิตร และหุ้นส่วนในภูมิภาค” คำแถลงของกองทัพเรือระบุ
      
       “การเดินทางเป็นครั้งแรกสู่สิงคโปร์นี้เป็นเครื่องหมายอันชัดเจน และมั่นคงจากนาวีสหรัฐฯ ในการผดุงความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” พลเรือเอกซีซิล เฮนีย์ (Cecil Haney) ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกกล่าวในคำแถลงฉบับเดียวกัน
      
       “การส่งเรือโจมตีชายฝั่งแบบหมุนเวียนของเราได้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการสู้รบของเรา และยังเป็นการสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียแปซิฟิกของกองทัพเรือ” ผบ.กองเรือแปซิฟิกกล่าว และยังย้ำอีกว่า ถึงแม้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่ถูกตัดทอน แต่จะไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลยว่ากองเรือแปซิฟิกจะยังคงเฝ้าติดตาม และยังคงส่งหน่วยกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปร่วมกับพันธมิตร และหุ้นส่วนต่างๆ ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
      
       เรือ USS Freedom LCS1 เป็นเรือชั้นฟรีดอม (Freedom-class) ลำแรก และเป็นเรือ LCS ลำแรกของกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าประการในปี 2551 เรือ LCS 3 คือ USS Forth Worth เข้าประจำการต้นปี 2555 กำลังจะมี LCS 5, LCS 7 และ LCS 9 ตามออกมาคู่กับเรือชั้นอินดีเพ็นเดนซ์ (Independence-class)
      
       เรือ USS Independence LCS 2 ต่อโดยบริษัทเจเนอรัลไดนามิก (General Dynamic) เป็นเรือโจมตีชายฝั่งลำที่ 2 เข้าประจำการในเดือน ธ.ค.2552 และกำลังจะมี LCS 4, LCS 6, LCS 8 กับ LCS 10 ติดตามออกมา
       .
       
       
เบื้องหลังการแต่งหล่อ
YouTube.Com

       

       
       
LCS 2 “อินดีเพ็นเดนซ์” จ่อคิว

จับหนุ่มยะลาขนยาบ้า 180,000 เม็ด ค่ากว่า 36 ล้าน ซุกในรถป้ายแดงส่งใต้ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:36 น.เพชรบุรี - ตำรวจชะอำ เพชรบุรี จับกุมหนุ่มยะลาเครือข่ายชาวจีนฮ่อ ได้ยาบ้า 180,000 เม็ด มูลค่ากว่า 36 ล้านบาท ขณะขับรถป้ายแดงซุกของกลางจากกรุงเทพฯ นำยานรกไปส่งให้แก่ลูกค้าที่สงขลา 
       
       ที่ สภ.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันนี้ (28 ก.พ.) นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พล.ต.ต.พีรชาติ รื่นเริง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ ผกก.สภ.ชะอำ แถลงผลการจับกุมตัว นายอาหะมะ เซ็งกะแซรี อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178 ม.8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาบ้า 180,000 เม็ด ซึ่งจับกุมตัวได้ขณะขับรถยนต์ยี่ห้อเซฟโรเลต รุ่นเทลเบลเซอร์ สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ธ 1719 กทม. ผ่านจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดบนถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ บริเวณตู้ยามนิคม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ เมื่อเวลา 04.30 น. ของวันนี้ (28 ก.พ.) จึงเรียกทำการตรวจค้น
       
       จากการตรวจสอบ พบของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ใต้ช่องวางแก้ว เบาะนั่งด้านหลังซ้าย 72 มัด และซุกซ่อนอยู่ใต้ที่ปัดน้ำฝนหน้ากระโปรงรถยนต์อีก 18 มัด รวม 90 มัดๆ ละประมาณ 2,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมด 180,000 เม็ด คิดเป็นมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท
       
       พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ ผกก.สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีภูมิลำเนาตามบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ แต่ปัจจุบัน พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15/2 ม.5 ต.ยือมัง อ.รามัน จ.ยะลา โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากนายอ้วน ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง เป็นชาวจีนฮ่อ อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ขับรถไปรับของกลางซึ่งใส่ถุงวางไว้โคนเสาไฟฟ้า ริมถนนฝั่งตรงข้ามห้างเซ็นทรัล พระราม 2
       
       เมื่อได้ของกลางมาก็ขับรถไปจอดในปั๊ม ปตท.ริมถนนพระราม 2 โดยแยกยาบ้าออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้ซุกซ่อนอยู่ใต้ช่องวางแก้ว 72 มัด และซุกซ่อนไว้ใต้ที่ปัดน้ำฝนหน้ากระโปรงรถยนต์อีก 18 มัด เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ลูกค้าที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะมีคนมารับช่วงไปอีกต่อหนึ่ง และจะได้ค่าจ้างเป็นเงิน 300,000 บาท แต่มาถูกจับกุมตัวเสียก่อน ตำรวจจึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้าไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สะเทือนใจ! คลิปหลุด เณรรุ่นพี่รุมกระทืบเณรน้อย เลือดออก-ร้องไห้สะอึกสะอื้น ที่วัดดัง เมืองลำปาง เมื่อ 28 ก.พ.56สะเทือนใจ! คลิปหลุด เณรรุ่นพี่รุมกระทืบเณรน้อย เลือดออก-ร้องไห้สะอึกสะอื้น ที่วัดดัง เมืองลำปาง
 
ภาพจาก มติิชน
ภาพจาก มติิชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ ในสังคมออนไลน์ กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่เป็นภาพของ  เณรรุ่นพี่ รุมทำร้ายรุ่นน้อง โดยมีการะบุว่า เหตุดังกล่าว เกิดขึ้น ที่บริเวณโรงนอนของเณร  ที่วัดดังแห่งหนึ่งใน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

ทั้งนี้ มีการระบุว่า คลิปวิดีโอดังกล่าว  เกิดขึ้นจากที่มีผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งไปบวชเรียนในวัดดังแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง  นำคลิปที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย มาให้ผู้สื่อข่าวดู  โดยภาพเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้นไม่ค่อยชัดเจน  แต่เห็นว่า เป็นการรุมทำร้าย ใช้เท้าเตะและกระทืบ เณรน้อย ที่อายุไม่น่าจะถึง 10 ขวบ ซึ่งนอนร้องไห้สะอึกสะอื้น  อยู่ในห้อง พร้อมด้วยเสียงก่นด่าเป็นภาษาเหนือ ของเณรรุ่นพี่หลายรูป  ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยที่คนถ่ายคลิปก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร ขณะที่เณรที่เหลือก็ยืนดูเหตุการณ์เฉยๆ
 
ภาพในคลิป ยังฉายให้เห็นอีกว่า   ต่อมาได้มีเณรรูปหนึ่งนำตัวเณรเด็ก ที่ได้รับบาดเจ็บคิ้วแตกไปล้างทำความสำอาดแผล ที่ด้านล่างอาคาร ก่อนที่จะพาตัวกลับขึ้นมาในห้องอีกครั้งและนำยามาทาให้ พร้อมกับกำชับห้ามนำเรื่องไปบอกคนอื่น ขณะเดียวกัน เณรที่ถูกทำร้ายยังคงร้องไห้อยู่

นอกจากนี้   มีการระบุว่า   คลิปดังกล่าวที่ถูกเณรในกลุ่มถ่ายไว้แล้ว  มีการนำมาให้เพื่อนๆ ดู เพื่อจะบอกว่าให้เณรรูปอื่นดูเป็นตัวอย่างและห้ามแข็งข้อกับเณรรุ่นพี่ ไม่เช่นนั้นจะต้องเจอแบบนี้ แต่คลิปเกิดหลุดแพร่กระจายไปถึงมือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายที่คิดจะพาลูกไปบวชเรียนตามวัดต่างๆ ในภาคฤดูร้อน   จนทำให้ผู้ปกครองหลายคนที่กำลังจะส่งลูกเข้าบวชเรียนช่วงฤดูร้อน เกิดความไม่สบายใจและลังเล เพราะไม่แน่ใจว่า ลูกจะปลอดภัยหรือไม่
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อคลิปดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกไป มีการสะท้อนกลับผ่านทางเฟซบุ๊ก และการแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ยูทูบ ในการโจมตีการกระทำของเณรวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวอย่างมาก   เนื่องจากเป็นการกระทำที่โหดร้าย ทารุณ  สะเทือนใจ เกินกว่า ที่ผู้คนในสังคมชาวพุทธจะรับได้ เพราะเป็นการกระทำของเณรที่ห่มผ้าเหลืองไม่กี่คน และสถานที่ก็น่าจะอยู่ในวัด   

จากนั้น ในเวลาผ่านไปไม่นาน ก็พบว่า คลิปวิดีโอ ดังกล่าว ถูกลบออกไปแล้ว เนื่องจากมีเนื้อหา ล่วงละเมิด หรือกลั่นแกล้ง
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน

สังคมเสื่อม! เด็กหญิง6ขวบถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน6คนรุมข่มขืนนานข้ามปี เมื่อ 28 ก.พ.56สังคมเสื่อม! เด็กหญิง6ขวบถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน6คนรุมข่มขืนนานข้ามปี
 เมื่อ 28 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.ท.มานพ สละทาน พนักงานร้อย เวรเจ้าของคดี ได้นำตัวเด็กหญิงนิว (นามสมมติ) เด็กนักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มาชี้จุดเกิดเหตุที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านจำนวน 6 คนข่มขืนรอบหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่รอบขอบสระ ในห้องส้วม ในบ้านของกลุ่มวัยรุ่นหลายหลังด้วยกัน โดยมีชาวบ้านมารุมยืนดูอยู่เป็นจำนวนมาก

 จากกรณีที่ยายของเด็ก เข้าร้องทุกข์แจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์ ว่าขณะที่ตนเองจะพาหลานสาวไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอฉีดยากันสุนัขบ้า เนื่องจากเด็กหญิงถูกสุนัขกัด แต่พอถึงเวลานัดซึ่งตนเองได้ขออาศัยรถของผู้ใหญ่บ้านไปด้วย หลังตะโกนเรียกอยู่เป็นเวลานาน แต่ไม่เห็นออกมา จึงเดินตามหา แต่ก็ไม่พบ จึงเข้าไปแอบดูที่บ้านของ นายอาทิตย์ รัตนพล อายุ 27 ปี เลขที่ 216 ม.16 ซึ่งอยู่ติดกัน เห็นนายอาทิตย์กำลังข่มขืนหลานสาวและใช้มือปิดปากเด็กหญิงนิวไว้ ตนเองจึงโวยวายเรียกหลานสาวออกมา ก่อนเด็กหญิงจะเล่าให้ฟังว่า ถูกนายอาทิตย์กับพวกอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน ข่มขืนมานานข้ามปีแล้ว แต่ไม่กล้าบอกใคร 

 หลังทราบเรื่องจึงพาตัวหลานสาวเข้าแจ้งความกับตำรวจ ทางตำรวจจึงส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ผลการตรวจร่างกายแพทย์ระบุว่า เด็กหญิงถูกข่มขืนจริง จึงขอศาลออกหมายจับกุมตัวนายอาทิตย์และจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ส่งตัวเข้าไปควบคุมไว้ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ส่วนพวกที่เหลืออีก 5 คน ขณะนี้ทราบชื่อหมดแล้วเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงนั่นเอง อายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปี คาดว่าในวันพรุ่งนี้หลังจากทางอัยการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของมนุษย์ เข้าทำการสอบสวนร่วมกันก็จะสามารถขอศาลออกหมายจับตัวได้ 

 ด้านแม่ของเด็กหญิงนิว กล่าวอย่างรันทดว่า ที่บ้านยากจนจึงต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว สามีก็แยกทางกันตนเองต้องแบกภาระเลี้ยงดูลูก 2 คน นอกจากน้องนิวแล้ว ยังมีเด็กชายอายุ 5 ขวบอีกคนหนึ่งด้วย แต่ตนเองก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่แม่ ได้ส่งเงินมาให้ทุกเดือน ก็น้อยใจเพื่อนบ้าน ที่เกือบทุกคนในหมู่บ้านรู้กันมานานร่วมปีแล้วว่า ลูกสาวตนเองถูกกลุ่มคนพวกนี้ผลัดกันมาข่มขืนแทบทุกวัน แต่ก็ทนดูกันอยู่ได้เป็นปีๆ 

 ส่วนน้องชายเด็กหญิง เล่าให้ตำรวจฟังว่า พอนายอาทิตย์ลากตัวพี่สาวเข้าไปในบ้านเพื่อข่มขืน นายอาทิตย์จะเปิดหนังโป๊ดูก่อนลงมือข่มขืน ตนเองก็แอบดูพี่สาวถูกข่มขืนหลายครั้ง แต่ก็ไม่กล้านำเรื่องนี้ไปบอกยาย กลัวถูกเขาทำร้าย
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อ 28 ก.พ.56ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
 
ขอบคุณ facebook.com/ElectionMonitoringCenter

รู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เมื่อ 28 ก.พ.56 รู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
 
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเลข 1   
นายวิละ อุดม
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 2   
นายวรัญชัย โชคชนะ
(กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า)
หมายเลข 3  
ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ
(เมตตาธรรม)
หมายเลข 4   
นายโสภณ พรโชคชัย
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 5   
นายสมิตร สมิทธินันท์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 6   
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
(กลุ่มเพื่อนสัณหพจน์ สามมหาลัยดัง)
หมายเลข 7   
นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 8   
นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล
(กลุ่มกรุงเทพพัฒนาฯ)
หมายเลข 9   
พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
(พรรคเพื่อไทย)
หมายเลข 10 
นายโฆสิต สุวินิจจิต
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 11 
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 12 
นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 13 
นายวศิน ภิรมย์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 14
นายประทีป วัชรโชคเกษม
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 15 
นายจำรัส อินทุมาร
(พรรคไทยพอเพียง)
หมายเลข 16 
หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร
(พรรคประชาธิปัตย์)
หมายเลข 17 
นายสุหฤท สยามวาลา
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 18 
นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 19 
นายสุขุม วงประสิทธิ
(พรรคยางพาราไทย)
หมายเลข 20 
นายกฤษณ์ สุริยผล
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 21 
นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 22 
นายศุภชัย เขษมวงศ์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 23 
นางสาวรวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 24 
นายวิทยา จังกอบพัฒนา
(ผู้สมัครอิสระ)
หมายเลข 25 
พันตำรวจเอกขจรศักดิ์ โกษะโยธิน
(ผู้สมัครอิสระ)
ขอบคุณข้อมูลจาก :: ect.go.th