ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์”  อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี“ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์”  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ ในงานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาทีส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวปราศรัยและกล่าวเปิดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา หลังจากนั้นขบวนแห่พันธุ์ปลาจากพุทธสถาน ขึ้นสะพานนวรัตน์เลี้ยวซ้ายถึงท่าน้ำเชิงสะพานนวรัตน์ฝั่งตะวันออกหน้าโบสถ์คริตจักรที่ 1 ยืนสงบนิ่ง กล่าวคำแผ่เมตตา และประกอบพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง
เนื่องด้วยในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และมาร่วมฟังโอวาทปาติโมกข์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์”  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และขอชื่นชมนักเรียนและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2557 นักเรียนเยาวชนที่ประกอบกิจในฐานะผู้ทำความดี ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และที่สำคัญคือ เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง คุณประโยชน์เหล่านั้น ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู มอบประกาศเกียรติคุณให้นั้นเป็นการประกาศความดีให้สังคมทราบ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป กิจกรรมที่สำคัญที่เราควรจะดำเนินการต่อไป ได้ถือเอาวันมาฆบูชาเป็นจุดเริ่มต้นในการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของสะพานนวรัตน์อันเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างจิตใจที่งดงามของชาวพุทธ