วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม ของ กลน.การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม ของ กลน.
ข้อ ๑ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำใน เวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ให้ ยก.ขว.กลน. จัดให้มีตู้เก็บลูกกุญแจรวมของ นขต.กลน. เป็นส่วนกลาง ติดตั้งไว้ที่หน้าห้องธุรการ กลน.
 ๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของ แผนกต่างๆ  กอง ส่งมอบลูกกุญแจให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำ เก็บไว้ที่ ตู้เก็บลูกกุญแจรวม และทําการบันทึกการรับ-ส่ง เป็นหลักฐาน  ตามแบบควบคุมลูกกุญแจ อาคาร กลน.
ข้อ ๒ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำ นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ให้หัวหน้าแผนกต่างๆ หรือหัวหน้า นขต.กลน.แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้า พร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบของเปิดห้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
๒.๒ ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้รับคําสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ทําบันทึกชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำทราบพร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำเสนอให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบต่อไป
๒.๓ นขต.กลน.ที่มีเหตุจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการเป็นประจํา ให้ขออนุมัติในหลักการต่อผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
ข้อ ๓ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำที่ ตั้งอยู่ภายนอกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้หัวหน้า นขต.กลน.นั้น ๆ กําหนด มาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔ การขอรับหรือส่งกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ผู้ขอรับหรือส่งกุญแจทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว และจะขอรับได้เฉพาะลูกกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองเรือลำน้ำ นำลูกกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ไปทำการสำรองลูกกุญแจเพิ่มเติมขึ้นใหม่โดยมิได้รับการขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖ ห้ามมิให้เวรยามประจำวันมอบกุญแจสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการโดยเด็ดขาด
ข้อ ๗ เวรยามประจำวัน จะต้องตรวจตราการปิดประตูสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ และหากพบว่าประตูสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ ยังไม่ได้มีการปิดให้ดำเนินการปืดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๘ ก่อนกลับจากการปฎิบัติงานในวันทำการปกติหรือนอกเวลาราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่กลับเป็นคนสุดท้ายดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับปิดสวิทซ์ไฟฟ้า ถอดปล๊กเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งปิดหน้าต่างและประตูทุกบานก่อนออกจากสถานที่ปฎิบัติงานทุกครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท ี่ ข้อ ๑ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติใน เวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังน ี้ ๑.๑ ให้สํานัก ๑๐ จัดให้มีตู้เก็บลูกกุญแจรวมของสํานัก กอง เป็นส่วนกลาง ติดต ั้งไว้ที่ห้องเวรรักษาความปลอดภัย ๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าท ี่เปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานัก กอง ส่งมอบลูกกุญแจให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรองแห่งชาติเก็บไว้ที่ ตู้เก็บลูกกุญแจรวม และทําการบันทึกการรับ-ส่ง เป็นหลักฐานตามแบบ รปภ.สขช.๑๒ ข้อ ๒ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาตินอก เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้ปฏิบัติดังน ี้ ๒.๑ ให้ผู้อํานวยการสํานัก กองแจ้งช ื่ อเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าท ี่ให้ เจ้าหน้าท ี่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้า พร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบ รปภ.สขช.๑๑ ๒.๒ ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้รับคําส ั่ งมา ปฏิบัติหน้าที่ทําบันทึกช ี้แจงให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรอง แห่งชาติทราบพร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบ รปภ.สขช.๑๑ แล้วส่งให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรอง แห่งชาติเสนอให้เจ้าหน้าท ี่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบต่อไป ๒.๓ สํานัก กองที่มีเหตุจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าท ี่มาปฏิบัติหน้าท ี่ใน วันหยุดราชการเป็นประจํา ให้ขออนุมัติในหลักการต่อผู้อํานวยการ ข้อ ๓ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติที่ ตั้งอยู่ภายนอกท ั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้ผู้อํานวยการสํานัก กองนั้น ๆ กําหนด มาตรการการรักษาความปลอดภัยข ึ้นได้ตามความเหมาะสม

แบบขอเปิดห้องทำงานแบบขอเปิดห้องทำงาน
(นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ)
                         วันที่………….เดือน……..…………………พ.ศ…………………..…..
ข้าพเจ้า ……………………………………หน่ง…………………….……………..……….สังกัด.……………..………………. ขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เวร-ยาม ประจําวัน ว่า ข้าพเจ้าขอเปิดห้องทํางาน แผนก………………..……………….………………….. กอง…………………………(สังกัด)……………………....................เพื่อ …..………..…..……………………………………………
๑. ขอเบิกกุญแจ (สังกัด) ……………….……………………………...............................................................
หมายเลข…………………………………………..……….. ที่ห้องเวรฯ ตั้งแต่เวลา……………………………………………………….
๒. ขอเบิกกุญแจห้องทํางานแผนก…………………..……………..กอง......…..……………………………………………หมายเลข...................ที่ตู้รวมกุญแจ (สังกัด).....................................ตั้งแต่เวลา………………………........................... ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ใน กลน.
(ลงชื่อ)…………………………………………..………………..ผู้เบิกกุญแจ  
           (……………………………………………….…………)
เมือเวลา..............  ข้าพเจ้า..............................................................ตําแหน่ง.............................................. สังกัด.........................ได้ส่งคืนกุญแจห้องทํางานแผนก.................................กอง……………………………………………หมายเลข....................................ที่ตู้กุญแจรวม เรียบร้อยแล้ว และขอส่งคืนกุญแจ (สังกัด).....................................
หมายเลข............................ให้กับเจ้าหน้าที่ เวร-ยาม ประจําวัน ที่..........เดือน.................................พ.ศ…………….      และขอรับรองว่าก่อนกลับได้ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดห้องทํางานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ)…………………………………………..……………..….ผู้คืนกุญแจ   
                (…………………….………………..…………………..)
 (ลง ชื่อ)…………………………………………………………..…ผู้รับคืนกุญแจ
                (…………………………..………………..……………..)    
                     นายทหาร.เวร / พจ.เวร ประจำวัน
แบบควบคุมลูกกุญแจ อาคาร กลน.
 วันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ...................
หมายเลขกุญแจ
กอง/แผนก
เวลารับ
ผู้รับ
เวลาส่ง
ผู้ส่ง
หมายเหตุ


๑๐


๑๑


๑๒


๑๓


๑๔


๑๕


๑๖


๑๗


๑๘


๑๙


๒๐


๒๑


๒๒


๒๓

                                                                ...........................................................
นายทหารเวรประจำวัน

หมายเหตุ  เรียงตามลำดับหมายเลขกุญแจ