วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม ของ กลน.การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม ของ กลน.
ข้อ ๑ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำใน เวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ให้ ยก.ขว.กลน. จัดให้มีตู้เก็บลูกกุญแจรวมของ นขต.กลน. เป็นส่วนกลาง ติดตั้งไว้ที่หน้าห้องธุรการ กลน.
 ๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของ แผนกต่างๆ  กอง ส่งมอบลูกกุญแจให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำ เก็บไว้ที่ ตู้เก็บลูกกุญแจรวม และทําการบันทึกการรับ-ส่ง เป็นหลักฐาน  ตามแบบควบคุมลูกกุญแจ อาคาร กลน.
ข้อ ๒ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำ นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ให้หัวหน้าแผนกต่างๆ หรือหัวหน้า นขต.กลน.แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้า พร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบของเปิดห้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
๒.๒ ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้รับคําสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ทําบันทึกชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำทราบพร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ เวรยามประจําวันของกองเรือลำน้ำเสนอให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบต่อไป
๒.๓ นขต.กลน.ที่มีเหตุจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการเป็นประจํา ให้ขออนุมัติในหลักการต่อผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
ข้อ ๓ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานที่ปฏิบัติงานของกองเรือลำน้ำที่ ตั้งอยู่ภายนอกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้หัวหน้า นขต.กลน.นั้น ๆ กําหนด มาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔ การขอรับหรือส่งกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ผู้ขอรับหรือส่งกุญแจทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว และจะขอรับได้เฉพาะลูกกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองเรือลำน้ำ นำลูกกุญแจสถานที่ปฎิบัติงาน ไปทำการสำรองลูกกุญแจเพิ่มเติมขึ้นใหม่โดยมิได้รับการขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖ ห้ามมิให้เวรยามประจำวันมอบกุญแจสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการโดยเด็ดขาด
ข้อ ๗ เวรยามประจำวัน จะต้องตรวจตราการปิดประตูสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ และหากพบว่าประตูสถานที่ปฎิบัติงานต่างๆ ยังไม่ได้มีการปิดให้ดำเนินการปืดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๘ ก่อนกลับจากการปฎิบัติงานในวันทำการปกติหรือนอกเวลาราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่กลับเป็นคนสุดท้ายดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับปิดสวิทซ์ไฟฟ้า ถอดปล๊กเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งปิดหน้าต่างและประตูทุกบานก่อนออกจากสถานที่ปฎิบัติงานทุกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น