วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบขอเปิดห้องทำงานแบบขอเปิดห้องทำงาน
(นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ)
                         วันที่………….เดือน……..…………………พ.ศ…………………..…..
ข้าพเจ้า ……………………………………หน่ง…………………….……………..……….สังกัด.……………..………………. ขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เวร-ยาม ประจําวัน ว่า ข้าพเจ้าขอเปิดห้องทํางาน แผนก………………..……………….………………….. กอง…………………………(สังกัด)……………………....................เพื่อ …..………..…..……………………………………………
๑. ขอเบิกกุญแจ (สังกัด) ……………….……………………………...............................................................
หมายเลข…………………………………………..……….. ที่ห้องเวรฯ ตั้งแต่เวลา……………………………………………………….
๒. ขอเบิกกุญแจห้องทํางานแผนก…………………..……………..กอง......…..……………………………………………หมายเลข...................ที่ตู้รวมกุญแจ (สังกัด).....................................ตั้งแต่เวลา………………………........................... ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ใน กลน.
(ลงชื่อ)…………………………………………..………………..ผู้เบิกกุญแจ  
           (……………………………………………….…………)
เมือเวลา..............  ข้าพเจ้า..............................................................ตําแหน่ง.............................................. สังกัด.........................ได้ส่งคืนกุญแจห้องทํางานแผนก.................................กอง……………………………………………หมายเลข....................................ที่ตู้กุญแจรวม เรียบร้อยแล้ว และขอส่งคืนกุญแจ (สังกัด).....................................
หมายเลข............................ให้กับเจ้าหน้าที่ เวร-ยาม ประจําวัน ที่..........เดือน.................................พ.ศ…………….      และขอรับรองว่าก่อนกลับได้ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดห้องทํางานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ)…………………………………………..……………..….ผู้คืนกุญแจ   
                (…………………….………………..…………………..)
 (ลง ชื่อ)…………………………………………………………..…ผู้รับคืนกุญแจ
                (…………………………..………………..……………..)    
                     นายทหาร.เวร / พจ.เวร ประจำวัน
แบบควบคุมลูกกุญแจ อาคาร กลน.
 วันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ...................
หมายเลขกุญแจ
กอง/แผนก
เวลารับ
ผู้รับ
เวลาส่ง
ผู้ส่ง
หมายเหตุ


๑๐


๑๑


๑๒


๑๓


๑๔


๑๕


๑๖


๑๗


๑๘


๑๙


๒๐


๒๑


๒๒


๒๓

                                                                ...........................................................
นายทหารเวรประจำวัน

หมายเหตุ  เรียงตามลำดับหมายเลขกุญแจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น