วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท ี่ ข้อ ๑ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติใน เวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังน ี้ ๑.๑ ให้สํานัก ๑๐ จัดให้มีตู้เก็บลูกกุญแจรวมของสํานัก กอง เป็นส่วนกลาง ติดต ั้งไว้ที่ห้องเวรรักษาความปลอดภัย ๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าท ี่เปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานัก กอง ส่งมอบลูกกุญแจให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรองแห่งชาติเก็บไว้ที่ ตู้เก็บลูกกุญแจรวม และทําการบันทึกการรับ-ส่ง เป็นหลักฐานตามแบบ รปภ.สขช.๑๒ ข้อ ๒ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาตินอก เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้ปฏิบัติดังน ี้ ๒.๑ ให้ผู้อํานวยการสํานัก กองแจ้งช ื่ อเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าท ี่ให้ เจ้าหน้าท ี่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้า พร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบ รปภ.สขช.๑๑ ๒.๒ ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้รับคําส ั่ งมา ปฏิบัติหน้าที่ทําบันทึกช ี้แจงให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรอง แห่งชาติทราบพร้อมบันทึกลงในแบบขอเปิดห้องทํางานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตามแบบ รปภ.สขช.๑๑ แล้วส่งให้เจ้าหน้าท ี่ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักข่าวกรอง แห่งชาติเสนอให้เจ้าหน้าท ี่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบต่อไป ๒.๓ สํานัก กองที่มีเหตุจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าท ี่มาปฏิบัติหน้าท ี่ใน วันหยุดราชการเป็นประจํา ให้ขออนุมัติในหลักการต่อผู้อํานวยการ ข้อ ๓ การควบคุมการเปิด-ปิดสถานท ี่ปฏิบัติงานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติที่ ตั้งอยู่ภายนอกท ั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้ผู้อํานวยการสํานัก กองนั้น ๆ กําหนด มาตรการการรักษาความปลอดภัยข ึ้นได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น