วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งาน กองเรือลำน้ำ ในภารกิจ มรก.เดือน เมษายน 2559ประจำเดือน เมษายน 2559
เชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
alt
          
เชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

           “วันจักรีหรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยมาจนทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1-รัชกาล 4 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายสถานที่ประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า วันจักรี 
           
อำเภอหัวหิน ได้กำหนดจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือ วันจักรีประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ด้วยพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม โรงเรียนหัวหิน โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 
           
เวลา 08.00 น. - ลงทะเบียนส่วนราชการที่จะขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) 
            
เวลา 08.15 น. - ข้าราชการทุกฝ่าย ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหาร/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด ลูกเสือชาวบ้าน สโมสร สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่ม พลังมวลชนต่างๆ และประชาชนพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี 
           
เวลา 09.09 น. - นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี 
                                  -
วงศ์ดุริยางค์ : บรรเลงเพลงมหาฤกษ
                                  -
ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                  -
พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล 
                                  -
ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว 
                                  -
ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมตามลำดับ
                                  -
พระสงฆ์อนุโมทนา 
                                  -
ประธานในพิธี กรวดน้ำ-รับพร เป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ 
                                  -
ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วจุดเครื่องทองน้อย (ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพร้อมกัน) 
                                  -
ประธานในพิธี กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี จบแล้ว
                                  -
วงศ์ดุริยางค์ : บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ และพระสงฆ์เจริญชัยมงคล จบแล้ว ถวายความเคารพ 
                                  -
เสร็จพิธี 
การแต่งกาย 
          -
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว (สำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องแบบปกติขาว อนุโลมให้ใช้เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาวตามสังกัดแทนได้)       
           -
องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งเครื่องแบบตามสังกัด 
          -
ประชาชน แต่งกายสุภาพ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน เทศบาลเมืองหัวหิน ขอเชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง 

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตบอล
               เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ในเดือนเมษายน 2558 เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับประชาชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักกฎ กติกา มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และลดปัญหาต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด  โดยแบ่งประเภทและระยะเวลาการแข่งขัน ดังนี้  
      กีฬาเซปักตะกร้อ แข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 5 เม.ย. 58 ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร
      กีฬาฟุตบอล 7 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 10 เม.ย. 58 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน)
      เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 27 มี.ค. 58 หรือจนครบตามจำนวนทีมที่ตั้งเป้าหมายไว้
          จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (อาคารเก่า ชั้น 3) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-511047 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 08:57 น. เขียนโดย กองวิชาการและแผนงาน
alt

ข่าวที่   PR019/2558   ประจำวันที่    17  มีนาคม  2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
 5 รอบ 2 เมษายน 2558

              เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
                   1.1 ชื่อพระราชพิธีว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558″
                  
1.2 ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558″
                   1.3 ชื่อภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายถึงชื่อพระราชพิธี และชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princes Maha Chakri Sirindhorn’s 5th cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015″
                   1.4 กำหนดระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
              2. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และความหมายด้วยแล้ว
alt

               อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส. สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ. สีขาวบนพื้นสีม่วงครามอ่อน เป็นสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ 5 ดวงหมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทอง ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลังพระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว 7 ชั้น แต่ละชั้น มีระบายขลิบทองแผ่ลวด 3 ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจำปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชกุมารีทั้งสองข้าง กรอบพระนามาภิไธย มีรูปเทพยดา พระกรหนึ่งประคองเชิญพระสัตตปฎลเศวตฉัตร พระกรหนึ่งกระชับเถาว์บัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง เทพยดาข้างเลข 6 (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดินหน ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข 0 (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน (พระชฎาห้ายอด) ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสดิ์ ภูลพิพัฒน์พระเกียรติยศยิ่ง พ้นสิ่งสรรพทุกข์โรคันตรายทั้งปวง อนึ่ง เถาว์บัวทอง หมายถึง ทรงเนาวนิเวศน์ นามว่า สระปทุม ใต้กรอบพระนามาภิไธย มีเลข มหามงคล 60 ว่า ทรงพระเจริญ พระชนมายุ 60พรรษา บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์พระไสยศาสตร์ ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมา มีเชิงลายถมสีหงชาด (ชมพู) เขียนอักษรไทยยอดสีทองว่า ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และ “2 เมษายน 2558” บนห้องลาย พื้นสีขาวถัดลงมา สะท้อนถึงทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวงด้วย 


              ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง และเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญร่วมสาดความสุขในวันสงกรานต์ สาดชื่น รื่นรมย์ (Hua Hin Fresh)

alt

           วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ปัจจุบันปฏิทินไทยกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงาม คนไทยนิยมขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อเจดีย์ทรายและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้คนได้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และได้ถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน กลับบ้าน ทำให้การจราจรคับคั่งในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้ายของเทศกาล นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ยังถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกด้วย
วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที 0 วินาที จันทรคติ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะแม นางสงกรานต์นามว่า รากษกเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาทรงตรีศูล หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่งมาเหนือหลังวรวาหะ(สุกร) เป็นพาหนะ
          ในปีนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2558 ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร พบกับ การออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงจากศิลปินชั้นนำ พลาดไม่ได้ กับการชมความงดงามตระการตา ของโคมไฟนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง และอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ ความยาวประมาณ 200 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งถนนดำเนินเกษม ซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่ผ่านการปลุกเสกจากวัดห้วยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          วันที่ 12 เม.ย.58  ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร
              เวลา 16.00 น.       - กิจกรรมการแสดงบนเวที วงแบ็คอัพ และศิลปินชั้นนำ
              เวลา 20.30 น.       - การทดลองเปิดอุโมงค์น้ำ 10 นาที
              เวลา 24.00 น.       - การทดลองเปิดอุโมงค์น้ำครั้งที่ 2 ประมาณ 30 นาที
          วันที่ 13 เม.ย. 58
              เวลา 07.00 น.       - พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอนาฬิกาหัวหิน
              เวลา 09.00 น.       - พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหาร ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร
              เวลา 10.30 น.       - พิธีเปิดอุโมงค์น้ำ พร้อมชมกิจกรรมบนเวที
              เวลา 13.00 น.       -  ขบวนแห่รถสงกรานต์ วนรอบเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย และร่วมสาดความสุขในวันสงกรานต์ 12 13 เมษายนนี้ ณ สวนสาธารณโผน กิ่งเพชร และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง โปรดร่วมรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานและเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0 3251 1047 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมชุมชนรอบวังทำดีถวายพ่อเนื่องในวันฉัตรมงคล

alt
  ข่าวที่ 029 /2558 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2558
เชิญชวนร่วมกิจกรรมชุมชนรอบวังทำดีถวายพ่อเนื่องในวันฉัตรมงคล 
 
         เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 97 และชุมชนรอบวังไกลกังวล จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนประชาร่วมจิตต์ ชุมชนเขาน้อย ชุมชนฟ้าสีคราม ชุมชน ทางรถไฟ ชุมชนแนบเคหาสน์ ชุมชนนาปู่กล่ำ ชุมชนรวมสุข และชุมชนศาลาร่วมใจ กำหนดจัดกิจกรรม “ชุมชนรอบวังทำดีถวายพ่อเนื่องในวันฉัตรมงคล” โดยร่วมกันทำความสะอาดรั้วและฟุตบาทของวังไกลกังวลฝั่งถนนเพชรเกษมตลอดแนวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน ฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอเชิญชวนชุมชนรอบวังฯ ทั้ง 9 ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในเวลา 14.00 น. โดยมีจุดนัดหมายบริเวณลานปัญญา ค่ายนเรศวรตรงข้าม วังไกลกังวล


เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

alt
5 เมษายน 2557 12:36 น.
กำลังพลหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลบริจาคโลหิต
        ประจวบคีรีขันธ์ - หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล นำข้าราชการทหารในสังกัดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันจักรี
       
       เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (5 เม.ย.) ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ร.ต.ภานุ บุณยะวิโรจน์ ผู้บัญชาการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวลและผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ นำนายทหารฝ่ายอำนวยการหมุ่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และกำลังพลจากเรือหลวงพระพุทธยอดฟ้า เรือหลวงหัวหิน เรือ ต.996 เรือหลวงพรหมโยธี เรือหลวงราวี และเรือ ต.247 ซึ่งประจำการเพื่อถวายความปลอดภัยภาคพื้นทะเลหน้าวังไกลกังวล จำนวน 50 นาย รวมทั้งข้าราชการจากกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล พี่น้องประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันจักรี
       
       อีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สร้างทัศนคติอันดีระหว่างหมู่เรือรักษาการณ์ไกลกังวลกับประชาชนในพื้นที่ ลดผลกระทบทางลบต่อสังคมในการปฏิบัติราชการของ มรก.ไกลกังวล อีกทั้งในปัจจุบัน อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการเตรียมสำรองเลือดเพื่อช่วยเหลือทั้งคนเจ็บ และคนป่วยในทุกช่วงเวลา เนื่องจากเลือดมีความจำเป็น และเริ่มขาดแคลนในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจังเป็นการแสดงพลังการเสียสละ และความสามัคคีของเหล่าทหาร รวมทั้งพี่น้องประชาชน 
กำลังพลหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลบริจาคโลหิต
        
กำลังพลหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลบริจาคโลหิต


หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลเตรียมฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ - หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมจัดการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการกู้ชีพเบื้องต้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชายหาดหัวหิน หลังสำรวจพบมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตทุกปี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่  2014-04-04  ประกาศโดยกองวิชาการและแผนงาน


ข่าวที่    020/2557    ประจำวันที่    3 เมษายน 2557    .
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติฯ
      ด้วยหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จ   พระราชดำเนิน แปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันจักรี ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      เทศบาลเมืองหัวหิน จึงประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบังคับการ หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล โทร. 032-516472

"ในหลวง" ทอดพระเนตรกองทัพเรือยิงสลุตหลวงถวายความเคารพ หลังเสด็จฯ ประทับวังไกลกังวล หัวหิน เผยนำหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล 5 ลำ แล่นรูปกระบวนเรียงตามกันขนานกับวังไกลกังวล ก่อนเรือหลวงมกุฎราชกุมารยิงสลุตหลวง 21 นัด โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรอยู่ ณ ศาลาที่ประทับเก้าเหลี่ยม วังไกลกังวล ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าวังไกลกังวล มีประชาชนพาลูกหลานไปถ่ายรูปหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างไม่ขาดสาย
         "ในหลวง" ทอดพระเนตรกองทัพเรือยิงสลุตหลวงถวายความเคารพ หลังเสด็จฯ ประทับวังไกลกังวล หัวหิน เผยนำหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล 5 ลำ แล่นรูปกระบวนเรียงตามกันขนานกับวังไกลกังวล ก่อนเรือหลวงมกุฎราชกุมารยิงสลุตหลวง 21 นัด โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรอยู่ ณ ศาลาที่ประทับเก้าเหลี่ยม วังไกลกังวล ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าวังไกลกังวล มีประชาชนพาลูกหลานไปถ่ายรูปหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างไม่ขาดสาย
          เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 พ.ค. พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บังคับหมู่เรือ รักษาการณ์วังไกลกังวล และผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ นำหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ประกอบด้วย เรือหลวง มกุฎราชกุมาร เรือหลวงตากใบ เรือ ต.92 เรือ ต.213 และเรือหลวงจิก รวมจำนวน 5 ลำ แล่นด้วยรูปกระบวนเรียงตามกัน ระยะ ห่าง 300 หลา ความเร็ว 5 นอต หรือประมาณ 9 กม./ชม. แล่นลงใต้ ขนานกับวังไกล กังวล อ.หัวหิน ระยะห่างจากฝั่งราว 2,400 เมตร หรือ 1.2 ไมล์ทะเล เพื่อยิงสลุตหลวงถวายคำนับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประทับอยู่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
          โดยในครั้งนี้หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ได้จัดเรือหลวงมกุฎราชกุมาร มีนาวาโท สมิทนัท คุณวัฒน์ ผบ.เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เป็นเรือยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด ใช้ ปืนประจำเรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องขนาด 57 มม.จำนวน 3 กระบอก ทำการยิง สลุตไล่ตามลำดับจากหัวเรือจนครบ 21 นัด แต่ละนัดห่างกัน 5 วินาที รวม 105 วินาที โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรอยู่ ณ ศาลาที่ประทับเก้าเหลี่ยม วังไกลกังวล
          สำหรับบรรยากาศทั่วไปด้านหน้าวังไกลกังวล มีประชาชนต่างพาลูกหลานไปถ่ายรูปหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ประดิษฐานและตกแต่งด้วยไฟหยดน้ำอย่างสวยงาม เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสาย
แหล่งที่มา : เดลินิวส์