วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

คู่มือปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง

คู่มือปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
ความรู้เบื้องต้นด้านการข่าว
วงรอบข่าวกรอง
ประมาณข่าวกรอง
วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
การต่อต้านการข่าวกรอง(ตข.)
การรักษาความปลอดภัยขั้นมูลฐาน
การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB)
การวางแผนการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจสนามรบ
สัญลักษณ์ทางทหาร
              ภาคผนวก
ผนวก ก การข่าวกรอง
บันทึกประจำวันฝ่ายข่าวกรอง
ตัวอย่างแผนรวบรวมข่าวสาร
รายการพื้นที่และบุคคลที่ควรให้ความสนใจ
แบบฟอร์มประกอบแผนรวบรวมข่าวสาร
ผนวก ข การต่อต้านการข่าวกรอง(ตข.)
ตัวอย่างบันทึกรายการมาตรการต่อต้านข่าวกรอง
แบบฟอร์มตัวอย่าง1
แบบฟอร์มตัวอย่าง2
ผนวก ค การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว
แบบฟอร์มตัวอย่าง

ผนวก ง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานข่าวกรอง แบบฟอร์มตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง
หลักพื้นฐานในการปฏิบัติการข่าวกรอง


http://www.geozigzag.com/frame/UntitledFrameset-10.html

3 ความคิดเห็น: