วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์(แนวทางการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ,วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นขั้นตอน ,การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหลังการประกอบเครื่อง

   
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
  
 
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้รู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สำหรับการประกอบเครื่อง
3 . เพื่อให้ทราบถึงวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นขั้นตอน
4. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหลังการประกอบเครื่อง
 
  
วิธีการเรียน 
 
ให้ผู้เรียน ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ แล้วเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ ตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อ “ เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ” และ “ เครื่องมือสำหรับการประกอบ ” จากนั้น ให้เริ่มทำการประกอบเครื่อง โดยเรียกดูข้อมูลจาก Menu ลำดับต่อไป แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวตามลำดับ จนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน หากต้องการฝึกให้ชำนาญ สามารถเปิดดูซ้ำในแต่ละขั้นตอน ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
 
   
  


http://www.dcomputer.com/e_learning/index.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น