วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการข่าวชื่อส่วนงานย่อย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการข่าว
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๐


กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)


การควบคุมที่มีอยู่(๒)


การประเมินผล
การควบคุม


(๓)


ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(๔)


การปรับปรุง
การควบคุม


(๕)


กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ


(๖)


หมายเหตุ(๗)
ด้านการข่าว
  เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคล เอกสาร สถานที่ และบุคคลสำคัญในความรับผิดชอบของ กลน. เกิดความปลอดภัยจากการจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลายจากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งการรั่วไหลของความลับไปสู่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ๑.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพและขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ทราบ
๒. กำหนดพื้นที่ล่อแหลมและจัดลำดับความสำคัญแล้วจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย

๑.ข้าราชการยังรับทราบไม่ทั่วถึงและไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพและ
ขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น๒.การรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณแนวรั้วและพื้นที่ภายใน ได้เฉพาะพื้นที่สำคัญ

๑.ข้าราชการไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพและ
ขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น สาเหตุจากการปรับปรุงพื้นที่ใหม่

๒.การรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ สาเหตุจากกำลังพลไม่เพียงพอ

๑.จัดการอบรมชี้แจงและซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพและขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิง
๒.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดช่วยในการเฝ้าระวังพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

   
       ๓๐ ก.ย. ๖๐
         หน.ยก.ขว.กลน.     ๓๐ ก.ย. ๖๐
      หน.ยก.ขว.กลน.กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)


การควบคุมที่มีอยู่(๒)


การประเมินผล
การควบคุม


(๓)


ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(๔)


การปรับปรุง
การควบคุม


(๕)


กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ


(๖)


หมายเหตุ(๗)
๓. มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามจุดที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.. เครื่องบันทึกข้อมูลของกล้องวงจรปิด ติดตั้งในห้องที่มีระบบงานอื่นติดตั้งอยู่
๕. กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เวรยามตำแหน่งต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

๓. การติดตั้งกล้องวงจรปิดยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ รปภ. ทำให้มี
ความเสี่ยงถูกละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย


๔. .เครื่องบันทึกข้อมูลของกล้องวงจรปิด ติดตั้งในห้องที่มีระบบงานอื่นติดตั้งอยู่มีเจ้าหน้าที่ระบบงานอื่นเข้าได้ทำให้มีความเสี่ยง๕.การปฏิบัติหน้าที่เวรยามตำแหน่งต่าง มีช่องว่าง จุดบกพร่อง ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัย
ทำให้มีความเสี่ยง

๓. กล้องวงจรปิดที่มีไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทำให้มีช่องว่างที่จะถูกละเมิดการรักษาความปลอดภัย

๔.เครื่องบันทึกข้อมูลของกล้องวงจรปิด
ง่ายต่อการถูกลักลอบ
จารกรรม
หรือทำลายข้อมูลเนื่องจากไม่มีห้องที่เป็นสัดส่วนและควบคุมการใช้งาน
๕.การกำหนดตำแหน่งเวรยามยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้มีช่องว่างหรือจุดบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ
๓.ขอรับการสนับสนุน งป.      ในการจัดหากล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
๔. จัดทำห้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลฯให้มีความแข็งแรงยากต่อการเข้าไปของผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง๕.เสนอความต้องการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ครบตามจำนวนอัตรารวมทั้ง กำหนดจุดหรือปรับแก้ไขตำแหน่งการเข้าเวรยามให้ครอบคลุมพื้นที่
     ๓๐ ก.ย. ๖๐
    หน.ยก.ขว.กลน.    ๓๐ ก.ย. ๖๐
    หน.ยก.ขว.กลน.
    ๓๐ ก.ย. ๖๐
   หน.ยก.ขว.กลน.กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)


การควบคุมที่มีอยู่(๒)


การประเมินผล
การควบคุม


(๓)


ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(๔)


การปรับปรุง
การควบคุม


(๕)


กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ


(๖)


หมายเหตุ(๗)
๖.ชี้แจงให้ผู้ที่ทำหน้าที่
นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงมาตรการ รปภ.รวมทั้งสร้างจิตสำนึกการรักษาความลับของทางราชการให้กำลังพลและชี้ให้เห็นถึงความเสียหายจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยและการลงโทษผู้ละเมิด

๗.เสนอแก้ไขปรับ ปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อกำหนดมาตรการ รปภ.ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
๖.ตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลลับไปยังผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จากผู้ที่ทำหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ที่เกี่ยวข้องและประเมินว่ามีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยต่อข่าว
ทีมีชั้นความลับรวมทั้งเอกสารที่กำหนดชั้นความลับ ประมวลลับหรือรหัสลับ แล้วมี
ความเสี่ยงอยู่
๗. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อเพิ่มมาตรการในการ รปภ. ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

๖. กำลังพลหรือผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องละเมิดมาตรการ รปภ.๗. ระเบียบและ ข้อบังคับเพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไม่ทันสมัยและไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
๖.จัดเจ้าหน้าเฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ที่ทำหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนอบรมชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็น และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ เอกสารลับ ประมวลลับและกำกับดูแล ควบคุมกำลังพลทุกระดับชั้นให้มีจิตสำนึกในการรักษาความลับและมีมาตรการการลงโทษผู้ละเมิด
๗.เสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของ กลน. ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับการ รปภ. จากหน่วยเหนือ และสถานการณ์
     ๓๐ ก.ย. ๖๐
  นายทะเบียนข้อมูล   ข่าวสารลับของ กลน.
      ๓๐ ก.ย. ๖๐
     หน.ยก.ขว.กลน.

ชื่อผู้รายงาน พล.ร.ต.
ตำแหน่ง                       ผบงกลน.                                                                                                                                                    
               หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ
                        วันที่         /ต.ค./๕๙

 

                                                                                                                                                                                                                               


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น